Feeds:
เรื่อง
ความเห็น
Advertisements

    

อนุทินการเรียนรู้

ชื่อผู้เขียน  นางสาวอรษา  นนทะเสน  วันที่ส่ง 19  ตุลาคม 2552

หัวข้อเรื่อง คลังข้อสอบ

ค้นคว้าจาก เว็บไซต์  http://www.vcharkarn.com

สรุปสาระที่สำคัญ

เมื่อเข้าไปที่เวบไซด์ http://www.vcharkarn.com  เข้าสู่หน้าแรกมีข้อมูลความรู้ต่าง ๆ  มากมายแต่

เรื่องที่สนใจคือ  คลังข้อสอบ  เวบไซด์วิชาการดอทคอม  ร่วมกับ  AIS  ได้จัดทำโครงการคลังข้อสอบและแบบฝึกหัดออนไลน์ โดยรวบรวมข้อสอบและแบบฝึกหัดทั่วประเทศพร้อมบทเฉลย โดยมีทั้งข้อสอบจากแบบฝึกหัด  คู่มือข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัยย้อนหลังทุกปี ข้อสอบเข้าโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ข้อสอบโรงเรียนเตรียมทหาร และข้อสอบจากโรงเรียนต่างๆ เป็นต้น

   ถ่ายทอดการเฉลยข้อสอบเป็นคลิปวีดีโอ  แยกตามกลุ่มสาระ  เช่น  คณิตศาสตร์  ฟิสิกส์  เคมี  ชีววิทยา    สังคมศาสตร์  ภาษาไทย  ภาษาอังกฤษ  และแยกตามวิชาที่จะสอบเข้ามหาวิทยาลัยด้วย  โดยมีอาจารย์ที่มีชื่อเสียงจากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ  ร่วมเฉลยข้อสอบ  นักเรียนที่ไม่มีโอกาสที่จะได้เข้าไป

ติวเตอร์ที่สถาบันชื่อดังจะได้มีโอกาสทางการศึกษาเพิ่มขึ้น   

 

สาระที่ต้องการรู้เพิ่มเติมจากที่สรุปมาได้

                – อยากให้มีการเฉลยแบบฝึกหัดให้ครบทุกกลุ่มสาระ  เช่น  ศิลปะ  นาฏศิลป์  พระพุทธศาสนาถึงจะเป็นวิชาที่ไม่ค่อยได้นำไปใช่ในการสอบเข้ามหาวิทยาลัยมากเท่าไหร่  แต่ก็สำคัญต่อการศึกษาค้นคว้าของครูผู้สอนและเด็กนักเรียน  จะได้มีความรู้เพิ่มเติม    

                – อยากให้มีการเฉลยข้อสอบและแบบฝึกหัดตั้งแต่  ป.1- ม.6  จะได้เป็นประโยชน์โดยทั่วกัน

 

นำไปใช้ประโยนชน์ได้อย่างไร

                ขณะนี้ที่โรงเรียนดิฉันได้มีนโยบายยกระดับอัตราการสอบแข่งขันเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยต่าง ๆ  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  จากที่ไม่มีนักเรียนคนใดเลยสนใจอยากที่จะสอบเข้ามหาวิทยาลัย  เป็นมีนักเรียนจำนวนไม่มากก็น้อยสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้บ้าง  และดิฉันได้เป็นครูผู้สอนในรายวิชาคณิตศาสตร์  ม.ปลาย  ด้วย  จะนำเทคนิคและวิธีการสอนที่ได้จากเวบไซด์วิชาการดอทคอมนี้  ไปสอนนักเรียนให้สามารถคิดแก้ปัญหา  ได้อย่างถูกต้องและรวดเร็วทันเวลา  และแนะนำให้นักเรียนเข้าไปศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองในเวบไซด์นี้ในเวลาว่าง  หรือจัดเป็นโครงการติวเตอร์ในโรงเรียนโดยใช้สื่อจากเวบไซด์นี้  อาจช่วยยกระดับคุณภาพการศึกษาในระดับหนึ่งก็เป็นได้   

การประเมิน(อาจารย์ประจำวิชา)

                                                                                               

Hello world!

Welcome to WordPress.com. This is your first post. Edit or delete it and start blogging!